3+ mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa dùng nhiều nhất

Có thể thấy rằng hoạt động vận chuyển hàng hóa ngày càng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các công ty vận tải đã cung cấp thêm dịch vụ thuê xe vận chuyển. Tuy nhiên, trước khi sử dụng dịch vụ vận tải, bạn nên tham khảo trước hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa để đảm bảo tối đa quyền lợi của cả hai bên.

3 Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa thì có thể tham khảo một số mẫu dưới đây:

Tải mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-oOo————

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số:…… –……./HĐTX

Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (Bên thuê): CÔNG TY ………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………….……………………………

Người đại diện: …………………………………………………. – Chức vụ: …………….

Mã số thuế: ………………………………………………….………………………

 

BÊN B (Bên cho thuê): CÔNG TY ………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………….……………………………

Điện thoại: ………………………………………………….………………………..

Người đại diện: …………………………………………………. – Chức vụ: …………….

Mã số thuế: ………………………………………………….……………………

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hoá với các điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho Bên B thuê xe vận để vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả tài xế trong suốt thời gian thuê.

– Loại xe: ………………….., biển số ……………

– Tài xế:  ……………………, Năm sinh: ……, giấy phép lái xe số …… cấp ngày …/…./……….

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Giá thuê xe là: ……………… VNĐ/tháng (Bằng chữ: ………………..)

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bên B sẽ thanh toán định kỳ cho bên A …. tháng …. lần vào ngày …… hàng tháng.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

Trách nhiệm của Bên A

Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa có hiệu lực và Bên B đã thanh toán tiền thuê tháng đầu tiên. Các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm: Giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm xe, giấy kiểm định.

Ông …………………… chịu sự quản lý của Bên B trong thời gian Bên B thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe từ thứ 2 – thứ 6, từ 6h30 – 18h30, ngoài giờ (nếu có) theo thỏa thuận trực tiếp.

Trả tiền cho tài xế.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật quyền sở hữu và nguồn gốc của phương tiện.

Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe lần tiếp theo trong thời gian hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa còn hiệu lực.

Xe bảo dưỡng định kỳ, đóng phí bảo trì.

 

Trách nhiệm của Bên B

Thanh toán cho bên A tiền thuê xe theo đúng thỏa thuận.

Thanh toán phí cho tài xế khi có yêu cầu lái ngoài giờ.

Khi có yêu cầu tăng ca vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ phải báo trước cho tài xế ít nhất 12 giờ.

Bên B được toàn quyền sử dụng phương tiện do Bên A giao (theo Điều 1), kể cả việc giao xe cho tài xế khác sử dụng trong thời gian thuê.

Thanh toán mọi chi phí khi sử dụng xe như: chi phí nhiên liệu.

 

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …./…./……. đến ngày …./…./……..

Nếu Bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho Bên kia biết trước ít nhất 01 tháng.

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có yêu cầu sửa chữa thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng, không bên nào tự ý sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi vi phạm đều phải bị xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được thì đưa ra Tòa án nhân dân cấp Thành phố xét xử.

Sau khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào thì được coi là thanh lý.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

                              ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Mã số: 04–HĐTX

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên dưới đây.

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (BÊN THUÊ): …………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………..

Người đại diện: ……………………………………………………… – Chức vụ: ……….

Mã số thuế:  …………………………………………………………..

 

BÊN B (BÊN CHO THUÊ): …………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………

Người đại diện: ……………………………………………………… – Chức vụ: ……….

Mã số thuế: …………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa với các điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A cho bên B thuê xe:

Xe …..…… Năm sản xuất ..….., biển kiểm soát ………….

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, HÌNH THỨC THANH TOÁN

Giá thuê xe là: ……..……đồng/tháng. Bằng chữ: ……………………………..   

(Đã bao gồm VAT)

Bên A sẽ thanh toán chi phí cho Bên B bằng (Tiền mặt/Chuyển khoản).: ……………………….

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của Bên B

Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê tháng đầu tiên. Các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm: Giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm xe, giấy kiểm định.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu và nguồn gốc của phương tiện.

Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe lần tiếp theo trong thời gian hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa còn hiệu lực.

 

Trách nhiệm của Bên A

Thanh toán đúng hạn tiền thuê xe vận chuyển cho bên B.

Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe định kỳ.

Thanh toán mọi chi phí khi sử dụng xe như: chi phí nhiên liệu.

 

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …./…./……. đến hết ngày …./…./……..

Nếu Bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho Bên kia biết trước ít nhất 01 tháng.

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng, không bên nào tự ý sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi vi phạm đều phải bị xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào thì được coi là thanh lý.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

HỢP ĐỒNG THUÊ XE VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Căn cứ vào Luật Dân sự của Nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội Đồng Nhà Nước nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào nhu cầu giữa các bên liên quan.

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, chúng tôi gồm:

 

BÊN CHO THUÊ (Bên A): 

Ông/Bà: ……………………………………………………… Sinh năm: ……………………………

Số CMND/CCCD: ………………………… cấp ngày ………………tại ……………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………. Fax:……………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………

 

BÊN THUÊ (Bên B):

Ông/Bà: ……………………………………………………… Sinh năm: ……………………………

Số CMND/CCCD: ………………………… cấp ngày ………………tại ……………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………. 

 

Điều 1: Số lượng và thời gian thuê

Bên A nhận thực hiện dịch vụ cho thuê xe vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của bên B.

Số lượng: ……………………………………………… Loại xe: ………………………………………………..

Thời gian thuê: ……………………………………………………………………………………………………..

Mục đích thuê: ………………………………………………………………………………………………………

Lịch trình vận chuyển: ………………………………………………………………………………………………..

Thời gian đến bốc hàng: …………………………………………………………………………………………….

 

Điều 2: Hàng hóa vận chuyển

Loại hàng hóa: ………………………………………………

Quy cách hàng hóa: ………………………………………………………..

Trọng lượng: ………………………………………………………………….

Số lượng: ………………………………………………………………………

 

Điều 3: Cước phí và hình thức thanh toán

Giá cước:  …………………………………………………………………………………………….. 

– Giá cước thuê xe vận chuyển trên sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế và khi giá xăng dầu có biến động mạnh. Tuy nhiên Bên A phải thông báo cho Bên B ít nhất 15 ngày trước ngày áp dụng đơn giá mới.

– Giá cước thuê xe vận chuyển hàng hóa trên chưa bao gồm VAT

Hình thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

Thời gian thanh toán: Việc thanh toán sẽ được áp dụng cho từng lô hàng vận chuyển trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được hoá đơn của bên B và sau khi bên B hoàn tất việc vận chuyển lô hàng.

 

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn

Bên A

Vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đã thỏa thuận với Bên B.

Chắc chắn rằng xe đang ở trong tình trạng tốt.

Xuất hóa đơn GTGT cho Bên B.

 

Bên B

Thông báo thời gian và địa điểm nhận lô hàng trước 1 ngày.

Tạo điều kiện để Bên A vận chuyển hàng hóa.

Không được mang theo hàng lậu, hàng quốc cấm, hàng dễ cháy nổ…

Thanh toán đúng hạn hai bên đã cam kết.

 

Điều 5: Điều khoản chung

Hai bên cam kết với nhau sẽ thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc, điều chỉnh. Mọi thay đổi đơn phương đều vô hiệu. Nếu bên nào thay đổi mà không được sự đồng ý của bên kia thì bị coi là vi phạm hợp đồng. Khi có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được thì phải khởi kiện ra tòa án để giải quyết. Phán quyết cuối cùng của tòa án là cơ sở pháp lý để các bên thực hiện và mọi chi phí do bên thua kiện chịu.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày……. tháng…….. năm……… và tự động gia hạn đến hết ngày……. tháng…….. năm ……….. nếu hai bên không có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng. 

Sau khi Bên A hoàn thành việc vận chuyển, xuất hóa đơn cho Bên B và Bên B thanh toán đầy đủ các khoản tiền cho Bên A trong vòng 15 ngày, nếu không có khiếu nại gì thì Hợp đồng coi như đã thanh lý.

Hợp đồng có tất cả 02 trang được lập thành 02 bộ có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bộ.

 

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem thêm: Một số quy định mới về vận chuyển hàng hóa

Giải thích một số từ ngữ trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa

một số từ ngữ trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Một số từ ngữ trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa
  • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa: là những thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển hàng tới địa điểm được yêu cầu theo thỏa thuận và giao hàng cho người có quyền nhận; bên thuê xe vận chuyển có nghĩa vụ phải trả chi phí vận chuyển và các khoản phụ thu cho bên vận chuyển.
  • Tranh chấp hợp đồng: là mâu thuẫn liên quan đến hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa. Có thể là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia hợp đồng. 
  • Hợp đồng có hiệu lực: là thời gian mà hợp đồng thuê xe vận chuyển chính thức có hiệu lực về mặt pháp luật và hai bên phải tuân thủ.

Xem thêm: Mẫu biên bản ký gửi hàng hóa mới nhất

Ví dụ về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng xe tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Mã số: 02–HĐTX

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2022, chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (BÊN THUÊ): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NINA VIỆT NAM

Địa chỉ: 100 đường 3158B Phạm Thế Hiển, P. 7, Q. 8, TPHCM

Người đại diện: Bà MAI THỊ NHINH – Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0316559034

 

BÊN B (BÊN CHO THUÊ): CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA

Địa chỉ: 87 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 15, Quận 5, TPHCM

Người đại diện: Ông TỪ VĂN QUYẾT – Chức vụ: Giám đốc

Mã số thuế: 0106511678

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa với các điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho bên B thuê xe:

Xe Mitsubishi, Năm sản xuất 2010, biển kiểm soát 29H-081.62

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Giá thuê xe là: 12.500.000 đồng/tháng.  (Đã bao gồm VAT)

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng (Hình thức thanh toán): Chuyển khoản ngân hàng.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Trách nhiệm của Bên B

Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê tháng đầu tiên. Các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm: Giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm xe, giấy kiểm định.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu và nguồn gốc của phương tiện.

Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe lần tiếp theo trong thời gian hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa còn hiệu lực.

 

Trách nhiệm của Bên A

Thanh toán đúng hạn tiền thuê xe vận chuyển cho bên B.

Chi trả toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe trong thời gian thuê.

Thanh toán mọi chi phí khi sử dụng xe như: chi phí nhiên liệu.

 

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/06/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Nếu Bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 01 tháng.

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần điều chỉnh các điều khoản thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng, không bên nào tự ý sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi vi phạm đều phải bị xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào thì được coi là thanh lý.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là một số mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển hàng hóa bạn có thể tham khảo. Để việc hợp tác giữa hai bên được thuận lợi và tránh rủi ro, trước khi ký kết hợp đồng bạn cần kiểm tra kỹ các nội dung, tránh những rắc rối về sau.

Hiện nay, Công ty vận chuyển hàng hóa Trường Nam Logistics là đơn vị vận chuyển hàng hóa phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc uy tín với dịch vụ tốt nhất. Trường Nam Logistics hỗ trợ khách hàng bằng các chính sách ưu đãi, giá cước được khách hàng đánh giá là hợp lý. Điều này giúp đối tác, doanh nghiệp tối ưu được chi phí vận chuyển.

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0852.563.325 để được hỗ trợ nhé!

LIÊN HỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE HỖ TRỢ

Liên hệ ngay